RADIO SHUTTLE RACKING

  ƯU ĐIỂM

  • Lưu trữ hàng hóa một lần.
  • Tự động lấy hàng một lần / nhiều lần.
  • Tự động lấy hàng theo số lượng.
  • Di chuyển đổi chỗ lấy hàng dễ dàng.
  • Nhấn điều khiển tay ra vào, lên xuống.
  • Nguồn điện không đủ máy tự động trở về vị trí cũ.