RADIO SHUTTLE RACKING

ƯU ĐIỂM
• Lưu trữ hàng hóa một lần.
• Tự động lấy hàng một lần / nhiều lần.
• Tự động lấy hàng theo số lượng.
• Di chuyển đổi chỗ lấy hàng dễ dàng.
• Nhấn điều khiển tay ra vào, lên xuống.
• Nguồn điện không đủ máy tự động trở về vị trí cũ.